Obveščanje uporabnikov v občini Kuzma v letu 2017

Uporabniki bodo obveščeni:

V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje, bodo uporabniki obveščeni osebno s pisnim obvestilom, z obvestilom na oglasni deski uporabnika/uporabnikov hišnega vodovodnega omrežja in z obiskom monterja, najkasneje v sedmih dneh. Obvestilu bodo priložena ustrezna priporočila NIJZ.

V primeru omejitve ali prepovedi rabe pitne vode zaradi neskladnosti, ki bi lahko predstavljala potencialno nevarnost za zdravje ljudi, bodo uporabniki obveščeni, najkasneje v dveh urah od ugotovitve stanja preko radia Murski val, Ul. arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, z obvestilom na spletni strani podjetja in preko centra za obveščanje (112). Posebne skupine porabnikov, za katere bi odstopanje lahko predstavljalo posebno nevarnost za zdravje, bodo obveščene s sporočilom po telefonu ali elektronski pošti ali z obiskom monterja. Obvestilu bodo priložena ustrezna priporočila NIJZ.

Na enak način bodo obveščeni tudi o preklicu ukrepa.

V primeru izvajanja ukrepov za odpravo neskladnosti, bodo uporabniki obveščeni  najkasneje v enem dnevu od dogovora in odločitve o načinu in poteku sanacije. Obveščeni bodo preko radia Murski val, Ul. arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, z obvestilom na spletni strani podjetja in preko centra za obveščanje (112).  Posebne skupine porabnikov, za katere bi odstopanje lahko predstavljalo posebno nevarnost za zdravje, bodo obveščene s sporočilom po telefonu ali elektronski pošti ali z obiskom monterja. Obvestilu bodo priložena ustrezna priporočila NIJZ.

V primeru dovoljenih odstopanj bodo uporabniki obveščeni takoj po pridobitvi dovoljenja, oziroma najkasneje v sedmih dneh preko radia Murski val, Ul. arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, z obvestilom na spletni strani podjetja in z objavo v občinskem glasilu. Posebne skupine porabnikov, za katere bi odstopanje lahko predstavljalo posebno nevarnost za zdravje, bodo obveščene z dopisom. Obvestilu bodo priložena ustrezna priporočila NIJZ.

O kvaliteti pitne vode za preteklo leto, bodo uporabniki v skladu z načrtom notranjega nadzora, obveščeni z rednim letnim poročilom enkrat letno, ki bo priloženo fakturi, objavljeno v občinskem glasilu in na spletni strani upravljavca.

V primeru izrednih dogodkov komisija za spremljanje izrednega dogodka določi vrsto in obseg javnih obvestil, ki vključujejo že ustaljene postopke in se skladno z razvojem dogodka prilagajajo in spreminjajo.

Zaščita vodomernih jaškov

Vodomeri so zaradi lažjega vzdrževanja in odčitavanja nameščeni v jaških. Pred nizkimi temperaturami so zaščiteni s krovnim pokrovom jaška in posebnim termo pokrovom iz poliuretana.

Zaradi zmrzali smo v prejšnjih zimah zamenjali precej vodomerov. Najpogostejši vzrok zamrznitve in pokanja vodomera je neustrezna skrb za vodomerni jašek, ki mora imeti pravilno nameščen pokrov jaška in termo pokrov.

Vse občane obveščamo, da skrbijo za stanje svojih vodomernih jaškov in se na ta način izognejo nepotrebnim stroškom zamenjave in popravila vodomera. Še posebej naj so nato pozorni tisti porabniki, ki objekte uporabljajo samo občasno (zdomci, vikendi..).

Občina Kuzma iz tega naslova ne prevzema nobenih obveznosti!           

Lep pozdrav!