nogomet_tabla_sport_šport

Letni program športa 2018 z obrazci


Na podlagi 17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1)(Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma (Uradne objave Občine Kuzma 001/2016), Letnega programa športa v občini Kuzma za leto 2018 (Uradne objave občine Kuzma, št. 005/2018) in Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2018 (Uradne objave občine Kuzma, 002/2018), objavlja Občina Kuzma

javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa v
Občini Kuzma za leto 2018

I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Kuzma za leto 2018.
II. Naročnik javnega razpisa: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
III.Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2018 in sofinanciranje naslednjih vsebin:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
2.3. Založništvo v športu
2.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
2.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih društev in zvez
3.2. Delovanje javnih zavodov za šport

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
4.1. Velike mednarodne športne prireditve
4.2. Druge športne prireditve
4.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu

IV.Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
 športna društva,
 športna društva ki so registrirana in imajo sedež v občini Kuzma,
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če športna panoga v občini še ni zastopana,
• imajo za prijavljene dejavnosti:
• zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
• izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
• izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
• v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

V. Merila za sofinanciranje programov športa: športni programi, s katerimi posamezni
izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev
Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma

VI. Višina razpisanih sredstev, ki je namenjena za programe iz III. točke tega razpisa
je 18.000 € za naštete programe športa.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v
v letu 2018.

VII.Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma mora biti izdelana
izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni uprave Občine Kuzma.
VIII.Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na Občinski upravi občine Kuzma pri
Simoni Čurman, na tel. 02 555 80 14, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
IX. Rok in način oddaje prijav:
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno na občinski upravi občine Kuzma
ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 15. junija 2018 na naslov: Občina
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, s pripisom »Javni razpis – ne odpiraj« in z oznako:
»Izbor izvajalcev letnega programa športa v občini Kuzma za leto 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali tega dne do 12.00 ure oddana na Občinsko upravo občine
Kuzma.
Na ovojnici mora biti napisano:
– naslov izvajalca športnega programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kuzma).
X. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje do 20. junija 2018.
Vloge bo odpirala komisija, katero imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju
športnih programov za leto 2018.

Kuzma, dne 18.5.2018
Številka: 671-0002/2018-11
Župan
Občine Kuzma:
Jožef Škalič

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close