Okolje in prostor

PROSTOR IN PROSTORSKE INFORMACIJE

iObcinagis

Aktualne informacije, podatke itd… glede prostora najdete na spodnjih spletnih povezavah:aktualni prostorski načrt in prostorske informacije najdete na našem spletnem GIS portalu na naslednji povezavi: http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=kuzma (na strani najdete tudi aktualni prostorski načrt, za želene parcele, smernice in mnenja glede OPN-ja pa najdete tudi v prilogi na tej strani) projektne pogoje za gradnjo stanovanjske stavbe najdete na naši spletni strani na naslednji povezavi:če rabite kakršnekoli informacije v zvezi s prostorom, OPN-jem, …. se lahko obrnete na: Milan Matiš, dipl.ekon., direktor uprave, telefon: 02 555 80 16 ali na email: milan.matis@obcina-kuzma.si ali Danilo Zrim, dipl.ekon., višji svetovalec, telefon: 02 555 80 17 ali na email: danilo.zrim@obcina-kuzma.si

iobcina

Predstavitev:

iObčina je geografsko informacijski sistem (GIS) na internetu, ki služi za iskanje, pregledovanje podatkov, analizo količin, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki so smiselno prikazane na zemljevidih. Izpis poročil, tiskanje kart in še množica uporabnih funkcij uporabniku pričara svet informacij v prostoru. Vključuje Občinske, Regijske in Državne prostorske informacije, ki so lahko javno dostopne ali dostopne s pooblastilom občine v Republiki Sloveniji. iObčina omogoča več različnih dostopov v sicer enoviti sistem, prilagojeno težavnostnim skupinam uporabnikov in njihovih naprav.

• iObčina LIGHT – za enostavno ni hitro uporabo
• iObčina GIS – za eksperte
• iObčina MOBILE – za tiste s pametnimi telefoni ali tablicami
• iHybrid – za projektante

URL-ji za izdelavo povezav
• iObčina LIGHT – http://gis.iobcina.si/gisapp/m/
• iObčina GIS – http://gis.iobcina.si
• iObčina MOBILE – http://gis.iobcina.si/gisapp/m/
• iHybrid – http://info.iobcina.si/iobcina3/index.php/sl/ihybrid


VODOVOD OBČINE KUZMA

Občina Kuzma obsega 5 vasi to so: Kuzma, Dolič, Gornji Slaveči, Matjaševci in Trdkova. Prebivalci prej omenjenih vasi (razen Trdkove) se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota in sicer do vključno 31.12.2016. Vodovod je bil zgrajen v letu 2005 v okviru sredstev Phare.  Vodovodni sistem Kuzma se oskrbuje z vodo iz vodnega vira Dolič. Kapaciteta vrtine v Doliču znaša 4.0 l/s. Vodovodni sistem obsega naslednje objekte:

Zap.št. Črpališče ime
1. Č-1
2. Č-2
3. Č-2/1
4. Č-3
5. Č-4
6. Č-5 (vodohran)
7. Č-5/1
8. Č-6
9. Vrtina Dolič

 

Torej kot iz tabele izhaja je v sistemu izgrajenih 8 črpališč za zagotavljanje ustreznega tlaka v omrežju in črpališče na vodnem viru.

Voda iz vrtine v Doliču vsebuje železove in manganove ione v koncentracijah, ki so višje od dovoljenih. Zato se uporablja priprava vode, ki vsebuje avtomatski filter, ki ga sestavlja tlačna posoda iz armiranega plastičnega materiala, v kateri se nahaja posebni filtrirni medij na nosilnem sloju kremenčevega peska. Prav tako je na vrtini nameščena naprava za dezinfekcijo s klorom. Kot že prej omenjeno vodovod Kuzma oskrbuje širša območja naselij Matjaševci, Kuzma, Dolič in Gornji Slaveči. Ogrodje sistema predstavlja vrtina s protiležnim vodohranom ter omrežja, ki pokriva I.tlačno cono. V tej coni je izvedena protipožarna zaščita z nadzemnimi hidranti v strnjenih delih naselij. Izgrajeno je tudi hidrantno omrežje, kjer je skupaj na obeh sistemih v občini Kuzma na javnem vodovodnem omrežju nameščenih 28 hidrantov.

V letu 2013-2015 je tudi občina Kuzma pristopila k projektu vodovod sistema B ter izgradila transportni vod Gornji Slaveči, Sekundarni vod od vasi Matjaševci do na novo zgrajenega vodohrana v vasi Trdkova, ter črpališče v Trdkovi.

Od 01.01.2017 je nov upravljalec na novo zgrajeno podjetje vodovod sistema B. Trenutno se iz vodovodnega omrežja oskrbuje 1341 prebivalcev, 281 prebivalcev pa še nima oskrbe. Največji del neoskrbovanih predstavlja vas Trdkova, ki se pa namerava priključiti na nov zgrajen vodovod sistem B v letu 2017.

Zaradi določenih zapletov še nismo bili priključeni na vodovod sistem B, vendar se je to spremenilo z 07.04.2017 od tega datuma naprej, poteka celotna oskrba iz vodovoda sistem B, ki črpa vodo iz naslednjih  4 vodnih virov: Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice s tem je bila ukinjena vrtina v Doliču.

VODOVOD SISTEM B

Zgornja skica prikazuje izgrajeno vodovodno omrežje v sklopu projekta Vodovod Sistem B in obstoječe omrežje.


 

RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI

AGLOMERACIJE V OBČINI KUZMA

V občini Kuzma imamo 3 aglomeracije, to so območje poselitve, kjer je gostota prebivalcev tako velika, da je potrebno zagotoviti kanalizacijsko omrežje in sicer:

Slika prikazuje aglomeracije v občini Kuzma

 • vas Dolič
 • vas Gornji Slaveči (trenutno poteka javna razgrnitev projektov)
 • vas Kuzma, to aglomeracijo smo v celoti zajeli in izgradili kanalizacijsko omrežje, projekt: Kanalizacija Kuzma, ki je opisan v nadaljevanju

aglomeracijeobcinakuzma

Zgornja slika prikazuje aglomeracijska območja (obarvano svetlo zeleno)

 

KANALIZACIJA KUZMA

V sklopu projekta Kanalizacija Kuzma s katerim smo kandidirali na projektu Kanalizacija Kuzma v sklopu za razvoj regij smo pridobili sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2015 se je pričela gradnja investicije Kanalizacija Kuzma v sklopu izgradnje je bila izgrajena naslednja infrastruktura:

 • Čistilna naprava 700 PE
 • Zgrajenih je bilo 4,48 km kanalizacijskih vodov

 

Na kanalizacijsko omrežje je priključena samo vas Kuzma in to ne v celoti, ampak strnjeni del vasi Kuzma in je v celoti. Priključitev je potekala v letu 2016. S 01.01.2017 se je začela izvajati javna služba z omenjeno kanalizacijo, katerega je upravljalec podjetje AGJ iz Lenarta.

Doseženi so bili sledeči cilji investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod:

 • izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture,
 • implementacija veljavnih predpisov s področja okolja,
 • izgradnja kanalizacijskega omrežja do 31. decembra 2017, in sicer priključitev 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih,
 • odgovorno ravnanje z odpadki v občini,
 • razviti oz. vzpostaviti okolje, ki bo privlačno za prebivalce,
 • spodbujati priseljevanje v občino,
 • ohranjanje poseljenosti Pomurske regije,
 • drugo.

 

Z namenom doseganja sledečih ciljev:

 • izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda,
 • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
 • izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov,
 • varovanje in zaščita vodnih virov,
 • sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
 • izboljšanje kakovosti življenja,
 • zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeželskih območjih,
 • zmanjšati razvojno ogroženost,
 • povečanje števila prebivalcev v občini,
 • priseljevanje mladih družin,
 • dvig BDP,
 • preprečiti odseljevanje mladih,
 • zgraditi 4,48 km novih kanalizacijskih vodov,
 • zgraditi 0,52 km meteorne kanalizacije,
 • priključitev približno 80 gospodinjstev, osnovne šole z vrtcem ter gospodarskih subjektov s tega območja na kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo,
 • zgraditi novo čistilno napravo v velikosti 700 PE.

Splošni cilj projekta je bil:

 • zaščita kakovosti podtalnice.

Specifični cilj projekta je bil:

 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

kanalizacija

Skica prikazuje kanalizacijsko omrežje izgrajeno v vasi Kuzma.

 

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE

V letu 2016 je občina Kuzma pristopila k sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN). V omenjenem letu se je na razpis prijavilo in uspešno zgradilo 9 investitorjev, ki so si zgradili MKČN. Izdelali so tudi ocena obratovanja MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. Izdelal se je seznam MKČN, ki v skupnem seštevku obsega 35 prebivalcev, ki so priključeni na MKČN. Cilj občine Kuzma je tudi v prihodnje izvajati razpis za sofinanciranje MKČN in s tem spodbujati prebivalce k vgraditvi le teh in povečati s tem okoljsko osveščenost.


RAVNANJE Z ODPADKI

saubermacher-komunala_logo

Spoštovani občani in občani, v občini Kuzma imamo urejeno ravnanje odpadkov s podjetjem Saubermacher&Komunala Murska Sobota.  Svetujemo vam, da si za naslednje informacije:

 • Navodila za ločeno zbiranje odpadkov
 • Nevarni in posebni odpadki
 • Hišno kompostiranje
 • Pogosta vprašanja
 • Mnenja in pripombe
 • Naročilo odvoza kosovnih odpadkov

Ogledate na naslednji povezavi:

http://www.saubermacher-komunala.si/

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close