Obcina-Kuzma_6cut

Poziv kandidatom za vložitev vloge za dodelitev priznanj 2018-PODALJŠANJE ROKA !

Na podlagi 4. člena Pravilnika o dodelitvi priznanj in enkratnih denarnih nagrad posameznikom za javno priznani uspeh ali izjemni dosežek in magistrom ter doktorantom v Občini Kuzma (Uradne objave občine Kuzma, št. 005/2017), izdajamo naslednji

P O Z I V  

kandidatom za vložitev vloge za dodelitev priznanj in enkratnih denarnih nagrad posameznikom za javno priznani uspeh ali izjemni dosežek in  magistrom ter doktorantom v Občini Kuzma

Z zgoraj navedenim pravilnikom se določijo način, pogoji in postopek dodeljevanja priznanj in denarnih nagrad posameznikom za javno priznani uspeh ali izjemni dosežek in magistrom ter doktorantom iz območja občine Kuzma.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.

Uspešnost posameznikov, ki so dosegli javno priznani uspeh ali izjemni dosežek in magistrov ter doktorantov je namenjena spodbujanju zagnanosti in volje po doseganju uspeha. Uspešnost le-teh je v interesu občine, saj sta znanje in ustvarjalnost  ključna dejavnika za uspešen razvoj občine v prihodnosti.

Sredstva za priznanja in denarne nagrade za zgoraj navedene namene se zagotavljajo v vsakoletnih proračunih.

Pravico do enkratne denarne nagrade uveljavlja upravičenec tako, da odda vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga prejme na občinski upravi ali na spletni strani občine Kuzma. Vlogo upravičenci vložijo na občinski upravi osebno, priporočeno po pošti ali po elektronski pošti na naslov: info@obcina-kuzma.si.

Obvezne priloge k vlogi so:

  • dokazilo o javno priznanem uspehu ali doseženem izjemnem dosežku, potrdilo  oziroma spričevalo ali fotokopijo opravljene diplome,  ki izkazuje javnoveljavno izobrazbo,
  • potrdilo o stalnem prebivališču upravičenca na dan izdaje javne listine,
  • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
  • fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa, na katerega želi upravičenec prejeti enkratno denarno nagrado.

Denarna nagrada znaša za:

  • javno priznan uspeh ali izjemni dosežek (zlati maturant) neto 60,00 eurov,
  • strokovni naslov magistra neto 120,00 eurov,
  • znanstveni naslov magistra neto 150,00 eurov in
  • znanstveni naslov doktoranta neto 200,00 eurov.

Na navedene neto zneske nagrad  se obračuna še 25 % akontacija dohodnine od drugih dohodkov.

Denarne nagrade se za zgoraj navedene namene med seboj izključujejo. Upravičenec lahko med posameznimi stopnjami pridobljene izobrazbe, pridobi le razliko finančne nagrade.

O pravici do podelitve priznanja in do denarne nagrade na podlagi popolne vloge odloči Občinska uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo je možno vložiti pritožbo županu občine Kuzma v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloči župan z odločbo v roku 15 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.

Občinska uprava lahko pred izdajo odločbe zahteva dopolnitev vloge, če iz vloge niso razvidni vsi podatki in dokazila, ki so podlaga za uveljavljanje pravice do podelitve priznanja in do denarne nagrade po določbah tega pravilnika.

Župan občine podeli priznanja najuspešnejšim posameznikom za javno priznani uspeh ali doseženi izjemen dosežek in magistrom ter doktorantom v občini Kuzma, praviloma na slavnostni seji ob praznovanju občinskega praznika.

Denarna nagrada je določena v neto znesku in se izplača neposredno kandidatu na njegov transakcijski račun. K neto znesku se dodatno obračuna dohodnina, če je tako določeno z zakonom. Denarna nagrada se izplačajo po pravnomočnosti odločbe ko so v proračunu občine zagotovljena potrebna finančna sredstva.

V primeru, da se ugotovi, da je prejemnik denarno nagrado prejel na podlagi neresničnih podatkov ali na podlagi predloženih lažnih potrdil oziroma dokazil, je prejeto denarno nagrado dolžan najkasneje v roku 8 dni vrniti v celoti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko mu je bila denarna nagrada izplačana.

Vlogo z zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti na Občinsko upravo najkasneje do 11.JUNIJ 2018 DO 12:00 URE. Po tem datumu bodo vse vloge zavržene.

                                             Občina Kuzma

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close