Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enota urejanja KU11

20. 4. 2018 23